Obchodní podmínky

Podmínky spolupráce na objednávkovém a běžném prodeji se STOLÁRNA NA STATKU s.r.o. (dále SnS)

Pro zjednodušení spolupráce jsme sepsali níže předložený návrh podmínek spolupráce.

1/ Prodej běžných výrobků dle nabídky SnS

Objednávka probíhá na základě předobjednávky na sezónu v měsících leden a únor. Po dohodě se zákazníkem dojde k vyhrazení prostoru v místě zákazníka. Cílem spolupráce je prodej výrobku SnS za předem dohodnutých podmínek a na dohodnutém místě. Zboží je dle dohody dodáváno s dohodnutou, nejčastěji 14denní splatností. SnS se zavazuje doplňovat sortiment dle výběru zákazníka na týdenní bázi a vybavit zákazníka potřebnými informacemi a marketingovou podporou. Zároveň se zavazuje umístit reklamu na vlastních sociálních sítích s informací o nabízeném sortimentu.

2/ Doplňování sortimentu dle týdenních odprodejů

Každý týden v pondělí obdrží SnS stavy odprodejů z předešlého týdne. Na základě této informace doplní SnS stavy zboží u zákazníka. Objednávka musí ideálně přijít v pondělí ráno, přičemž by měla být u zákazníka ve středu, čtvrtek téhož týdne.

Objednávka musí vždy obsahovat tyto náležitosti:

1) kód produktu, 2) katalogový název, 3) odstín výrobku, 4) EAN

Objednávka se v ideálním případě vytváří na našem novém B2B systému na adrese:

www.velkoobchod-na-statku.cz

3/ SnS dodá u všech zalistovaných položek v katalogu EAN a kód, NC a DMOC dle katalogu pro nahrání do systému. Zboží je vždy označeno jedinečným EAN kódem.

4/ Dodací lhůta zboží skladem je max. do 7 dní. Na objednávky, které SnS obdrží v pondělí vyvine SnS maximální energii na její dodání ve stejném týdnu, jako podporu víkendových prodejů.

5/ Doprava nad 10 000 Kč je pro zákazníka zcela zdarma, netýká se to však zakázek na míru.

Objednávkám pod 10 000 Kč bude vystavena faktura včetně ceny dopravy dle ceníku dopravce GEIS CZ.

Objednávkový prodej

1/ Objednávkový prodej funguje na základě potvrzené objednávky a platbou na zálohovou fakturu ve výši 100% ceny

2/ Zákazník odešle nastavenou cenu NC u objednávkových položek -15% a naskenovanou objednávku

3/ Na prodej zakázkové výroby a položek na míru vybaví SnS zákazníka všemi informacemi, tabulkami na výpočet ceny a katalogy. Objednávka se v ideálním případě vytváří v systému SnS šef-bot, kde se vyplní všechny potřebné informace.

4/ Prodej položek na míru bude fungovat na bázi zákaznické objednávky/proforma faktury ze ZC na klienta. Po uhrazení převede část -15% na SnS, ta ji vyrobí a dodá objednávku přímo klientovi.

5/ Z části objednávky – dopravy nemá klient (ZC) nárok na slevu.

 

Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

 5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

  • výměnu za nové zboží,

  • opravu zboží,

  • přiměřenou slevu z kupní ceny,

  • odstoupení od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

– pokud má zboží podstatnou vadu,

– pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

– při větším počtu vad zboží.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

19. Volbu způsobu reklamace má kupující.

20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.